فعالسازی نیمکره‌های مغز

آموزشگاه موسیقی منظومه

www.manzome-music.com

شما تحت تاثیر کدام سیکل ها هستید؟ سیکل احساسی یا سیکل ادراکی ؟

انسان ها به دو  دسته تقسیم می شوند:

 الف) افراد احساسی                ب) افراد منطقی

افراد احساسی افرادی هستند که بر پایه احساسات و عواطف خود تصمیمات زندگی شان را می گیرند اما افراد منطقی افرادی هستند که براساس عقل و منطق و استدلال خود تصمیم گیری می کنند. افراد احساسی نیمکره راست مغزشان فعال تر است در صورتی که افراد منطقی نیم کره چپ مغزشان فعال تر است. افراد احساسی دارای خصوصیاتی همچون خلاقیت، احساسی بودن، کلی نگر بودن، بلند پروازی و رؤیایی بودن و دل رحم بودن و ... می باشند و نیز افراد منطقی خصوصیاتی همچون: نظم، منطقی بودن، پرداختن به جزئیات، واقع گرا بودن تحلیل و استنتاج را دارا می باشند. افراد منطقی یا احساسی هر کدام به نوبه خود عالی هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد در واقع این دو گروه مکمل یکدیگر در روابط اجتماعی سالم هستند.

 سؤال: شما جزو کدام دسته هستید؟  احساسی یا منطقی؟

جواب: با یک آزمایش ساده می توانند تشخیص دهید که احساسی هستید  یا منطقی ؟!

                                                 الف) افراد احساسی  (راست مغز)              ب) افراد منطقی    (چپ مغز)

 

/ 0 نظر / 22 بازدید